Szanowny Pacjencie,

Szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza twoje dane poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Ci to ustalić .

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest SPORTO Sp. z o.o. siedzibą w Łodzi, ul. Miedziana 13/15, 90-038 Łódź, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, legitymująca się numerem KRS: 0000841546 oraz NIP: 7282844852, reprezentowaną przez Marcina Domżalskiego – Prezesa Zarządu – SPORTO sp. z o.o.

Ze Sporto Sp. z o.o. Można skontaktować się w na poniższe sposoby:

 • za pomocą e-maila: przychodnia@sporto.net.pl
 • za pomocą telefonu: 42 671 77 77
 • drogą pocztową: ul. Miedziana 13/15, 90-038 Łódź

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Sporto Sp. z o.o. możesz skontaktować się naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: klaudia.olejniczak@sporto.net.pl bądź telefonicznie: 780007101

  Dane osobowe jakie zbiera i przetwarza Sporto Sp. z o.o.

   Sporto Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.

   W zależności od celu oraz podstawy prawnej zebrania i przetwarzania danych osobowych Sporto Sp. z o.o. może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:

   • dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
   • dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
   • dane zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych przez Sporto Sp. z o.o. usług medycznych.

   Podstawa prawna i cel przetwarzania Twoich danych osobowych:

   CELPODSTAWAPRAWNA
   Udzielanie świadczeń zdrowotnych również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łącznościart. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia)
   Zapewnienie opieki zdrowotnej oraz zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, np. identyfikacji tożsamości podczas rejestracji oraz przed udzielaniem świadczeń zdrowotnychart. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 i 26 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, §10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, art. 32 w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
   Zapewnienie zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami i usługami zabezpieczenia społecznego, np. wystawianie zaświadczeń lub zwolnień lekarskichart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 54 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
   Postawienie diagnozy medycznejart. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
   Realizacja praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionejart. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia
   Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celach związanych z obsługą pacjenta, np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań Kontakt w celu podejmowania działań w ramach profilaktyki zdrowotnejart. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes ADO, którym jest obsługa pacjenta

   art. 6 ust. 1 lit. e) RODO

   Okres, przez który przechowujemy Twoje dane osobowe:

   • W celach prowadzenia i archiwizacji dokumentacji medycznej – 20 lat od daty dokonania ostatniego wpisu,
   • W celach obrony i dochodzenia roszczeń – 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym miała miejsce usługa.
   • W celach rachunkowych oraz podatkowych – 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy
   • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Twojej zgody – do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych
   • W przypadku monitoringu wizyjnego – przez 7 dni od daty utrwalenia obrazu.
   • W celu wykonania umowy – przez czas jej wykonania i okres przedawnienia tj. 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym umowa została rozwiązana.

   Informacje dotyczące profilowania.

   Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

   Odbiorcy Twoich danych osobowych.

   Twoje dane osobowe możemy przekazywać następującym kategoriom odbiorców:

   • Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
   • Podmiotom uprawnionym do przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie przepisów prawa, zwłaszcza:
    • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowot- nej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
    • Towarzystwom ubezpieczeniowym;
    • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzo- nym postępowaniem;
    • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych.

   Prawa, które Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez Sporto Sp. z o.o. Twoich danych osobowych:

   • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
   • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
   • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
   • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych oso- bowych, w u strukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe.
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
   • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – o ile Twoje dane osobowe przetwarzamy w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę. Cofnięta zgoda nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzanych przez nas danych osobowych, którego dokonywaliśmy przed jej cofnięciem.
   • Prawo do wniesienia skargi do organu – Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego zajmują- cego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

    Informacja dotycząca wymogu podania danych osobowych

    Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury, co również stanowi wymóg ustawowy. Brak podania danych może skutkować niemożnością wystawienia rachunku lub faktury.